English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Prosiectau a Ymchwil

 

Celtic ArtefactsYmchwilio am wybodaeth hanesyddol yn ein hardal

 

Fel hanesydd lleol, gallaf helpu’r rhai sydd â diddordeb yn y gorffennol drwy ddod o hyd i wybodaeth am ddigwyddiadau neu fannau hanesyddol yn yr ardal hon.

Petaech angen cymorth ychwanegol yn eich ymchwil neu brosiect leol, dyma rhywbeth y gallwn gynnig help llaw i chi. Credaf mewn ymchwil o’r radd uchaf, a gallwn gydweithio â chi bob cam o’r ffordd.

Weithiau gall ymchwilio i’r gorffennol fod yn broses anodd a beichus, enwedig os ydych yn byw ymhell i ffwrdd neu’n methu cael yr amser oherwydd ymrwymiadau dyddiol eraill.

Mae gennyf fynediad i lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd

Baron Hill  Archifdy ac Doc Fictoria

 Ymchwilydd Lleol

Lleoliadau Hanesyddol

Siambrau Claddu, Meini Hirion a Chylchoedd Cerrig Neolithig ac Oes yr Efydd

Anheddau Hynafol, Cylchoedd Cytiau a Bryngaerau

Sefydliadau Rhufeinig yng Ngwynedd ac Ynys Môn, a brwydr derfynol y Derwyddon yn erbyn Julius Agricola 60AC

Hanes Teyrnas Gwynedd a Chestyll Canoloesol

Rhyfelwr Celtaidd tre dryw

Mae’n bwysig i ni gadw cyswllt â’n hetifeddiaeth

DSCF5096

Canfod Metel – er mwyn darganfod gwrthrychau yn lleol

Bwriad y gwasanaeth canfod metel yw helpu gydag unrhyw ymchwil tir, prosiectau lleol ac elusennau.

Yn ddiweddar bum yn cydweithio mewn ymchwil hanesyddol a chloddio, yn cynnwys chwilio am fetel, darganfod gwrthrychau, eu glanhau a’u hanfon i ffwrdd i gael eu harchwilio yn broffesiynol.

arteffactau Oes yr HaearnOes yr Rhufeiniaid

Gall rhai ardaloedd o ddiddordeb fod yn rhai hynafol. Dylid felly gymryd gofal bob amser dros gadwraeth, gan na wyddoch beth y dewch ar eu traws – o drysor hynafol wedi ei gladdu i arteffactau neu geiniogau Rhufeinig. Dyna pam bod cael gweithredwr chwilio metel profiadol yn hanfodol.

DSCF5046

Fe all unrhyw beth o fetel gael ei ddarganfod

Petai eitem wedi ei cholli a chwithau â rhyw syniad ymhle y mae, bydd hyn yn cynyddu’r siawns o ddod o hyd i’r gwrthrych hwnnw

cymorth gyda phrosiectau lleol

chwilio am drysorau wedi eu cuddio

darganfod eich eitemau coll (modrwy, oriawr, addurn)

hyfforddiant un i un ar gyfer dechreuwr

darganfod arian

arteffactau

I chwilio tir preifat, bydd angen caniatâd. Dyma’r rheol y mae’n rhaid i bob chwiliwr metel ei dilyn.

Nid oes rheol yn gwahardd defnyddio peiriant chwilio metel ar eich tir eich hunain.

Petaech yn darganfod unrhyw wrthrych archeolegol, dylid anfon adroddiad i’r PAS (Portable Antiquities Scheme).
Adroddir am bob darganfyddiad wrth y tirfeddiannwr, a rhennir unrhyw elw ohono yn gyfartal 50/50 gyda’r tirfeddiannwr.
Tra’n chwilio ar unrhyw dir, bydd angen palu twll bychan i leoli’r eitem. Bydd pob twll yn cael ei ail-lenwi gan ddefnyddio’r un tywyrch. Bydd pob twll ar gyfartaledd yn 6” x 6” sgwâr, 8” o ddyfnder.
Gwarentir dim llanast!
(mae’r delweddau uchod yn dangos beth y gellir ei ddarganfod)