English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Digwyddiadau a Newyddion

GWELER ISOD AM WYBODAETH DIGWYDDIADAU LLEOL A CYLCHLYTHYRAU

 

CYNLLUN CERDDED A DARGANFOD MENTER FACHWEN: GORFFENNAF 2018

Annwyl Gyfeillion
Gobeithio eich bod i gyd yn mwynhau’r tywydd bendigedig yma ac yn cymeryd mantais i fynd i grwydro. Dyma rhestr y teithiau cerdded, sgyrsiau ac ati:

TEITHIAU CERDDED GORFFENNAF 2018

NOS FAWRTH 10 GORFFENNAF 6.30 yh
HANESION Y FELINHELI (1½ milltir)
CYCHWYN: Y FELIN SGWRSIO, STRYD BANGOR Y FELINHELI
HAWDD IAWN. PANED A CACEN AR GAEL AR Y DIWEDD.

MERCHER 18 GORFFENNAF 1.30 yp
DARGANFOD STORFA BOMIAU RHIWLAS A HANESION O CARREG Y GATH I RALLT (3 milltir)
CYCHWYN: CANOLFAN CYMUNEDOL RHIWLAS
CYMEDROL. SGIDIAU CERDDED.

GWENER 27 GORFFENNAF 10.30 yb
TAITH GERDDED A PICNIC: O DEINIOLEN I FACHWEN A TY’N FAWNOG I CLWT Y BONT (4½ milltir)
CYCHWYN: CAFFI EBs, DEINIOLEN
ANODD AR ADEGAU. LLWYBRAU CYHOEDDUS. SGIDIAU CERDDED DA YN HANFODOL.
DEWCH A PICNIC.

LLUN 30 GORFFENNAF 1.30 yp
TAITH GERDDED GWYL Y RAMBLERS YN LLANBERIS
CYSYLLTWCH AM RHAGOR O FANYLION

CERDDED NORDIG GYDA CAROLINE MONCRIEFF

IAU 19 GORFFENNAF 10.00yb
PWLLHELI
CWRDD YN MAES PARCIO ACADEMI HWYLIO PWLLHELI
FFONIWCH CAROLINE AR 07980 538811 AM RHAGOR O FANYLION
DOES DIM ANGEN UNRHYW BROFIAD AC MAE’R POLION CERDDED GENNYM.
£5 Y PEN. DEWCH AM HWYL A SGWRS TRA CADW’N HEINI.

SGYRSIAU

NOS LUN 9 GORFFENNAF 7-8.00 yh
CYFRES COF A CHADW (RHIF 6):
‘PENTREFI COLL CHWAREL PENRHYN A HANESION TREGARTH AC ABEROGWEN’
AR Y CYD A MENTER IAITH BANGOR
YN: Y POBTY, LON POPTY, BANGOR
YN Y GYMRAEG OND YN ADDAS I DDYSGWYR
TÂL TRWY GYFRANIAD

NEWYDDION

MAP NEWYDD
Mae cyfnod brysur o’n Blaenau eto gyda map a prosiect newydd yn cychwyn i ddarganfod hanes yr Iddewon ym Mangor – hanes sydd yn mynd yn ol i’r Oesoedd Canol os nad tu hwnt. Mae rhai ohonoch wedi bod ar taith gerdded gyda ni yn barod ac mae’n hanes a pwnc hynod o ddiddorol. Rydym yn edrych ymlaen i gyd-weithio gyda Dr.Nathan Abrams o Brifysgol Bangor ar y prosiect bydd hefyd yn cynnwys teithiau cerdded ac arddangosfa.

GWASANAETH SGANIO HEN ‘GLASS-SLIDES’, NEGATIVES A SLEIDIAU
Rydym wedi dechrau gwasanaeth sganio hen ‘negatives’ ffotograffig yn ein Siop a Chanolfan yn Llanberis. Byddwn yn hysbysebu’r gwasanaeth yn ffurfiol yn fuan (fel rhan o ymgych marchnata i’r cynllun a’r siop) ond mae cwpl o gasgliadau diddorol dros ben wedi ein cyrraedd yn barod. Mae rhain yn cynnwys casgliad o hen ‘negatives’ a glass slides o ardal Bangor a casgliad o negatives o ardal Tregarth sydd hefyd yn cynnwys lluniau o Eisteddfod Genedlaethol o’r 1920au o bosib. Edrychwch allan am unrhyw hen gasgliadau sydd gennych yn yr atic a byddwn yn gallu eu sganio yn ddigidol. Cysylltwch am rhagor o fanylion.

CYMORTH I.T. GYDA MEDWYN WILLIAMS
Bydd Medwyn Williams o Ddigidol Gwynedd yma yn y Siop a Canolfan yn Llanberis i rhoi cyngor a cymorth i chi gyda unrhyw anhawsterau neu problemau gyda’ch i-pads, laptops, ffonau symudol ayy ar y dyddiau isod o 10.00 y bore tan hanner dydd:
DYDD MAWRTH 3 GORFFENNAF
DYDD MAWRTH 10 GORFFENNAF
DYDD MAWRTH 17 GORFFENNAF
Galwch draw i weld Medwyn.

GRANTIAU
Byddwn nawr yn gweithio ar ceisio am 4 grant i gynnal prosiectau ‘Etifeddiaeth a Cherdded at Iechyd’ newydd yn Cynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen. Mae’r broses o cynnig am y grantiau yn mynd i fod yn un hir a byddwn angen rhoi y galwad allan i chi y cyhoedd am lythyrau o gefnogaeth. Mwy o fanylion maes o law.

LLYFRGELL CERDDED A DARGANFOD
Mae’r llyfrgell o hen lyfrau lleol yn siapio yn dda iawn gyda gwirfoddolwyr yn dod i mewn i’w sortio i categoriau ac mesul pentrefi’r fro. Cewch wybod pryd bydd ar agor yn swyddogol ond mae croeso i chi ddod i weld y llyfrgell yn barod. Byddwch yn gallu benthyg y llyfrau maes o law ac mae sawl un wedi bod yma yn barod yn ymchwilio i hanesion y fro a’u teuluoedd.

Dyna ni am y tro. Mis Awst cewn grwydro i Llanengan am y diwrnod, Cwm Brwynog a teithiau eraill.
Hwyl am y tro
Cofion mawr a diolch i chi gyd.
Gareth – Cerdded a Darganfod
07867 810576